25.05.2022 TARİHİNDE GERÇEKLEŞECEK 2021 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

EKU FREN VE DÖKÜM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

Gebze Ticaret Sicili Müdürlüğü

Sicil No: 22378

25.05.2022 TARİHİNDE GERÇEKLEŞECEK 2021 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin Yönetim Kurulu’nun 25.04.2022 tarih ve 2022/03 nolu yönetim kurulu kararı ile almış olduğu karara istinaden; 2021 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, 25.05.2022 günü saat 10:00’da, TOSB Otomotiv Tedarik San. İhtisas Org. San. Bölg. 3. Cad. No: 1 Çayırova/Kocaeli adresinde bulunan TOSB Workinn Hotel’in FU I salonunda, ekteki gündem maddeleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu ve yönetim kurulu kar dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az 15 gün önce noter aracılığıyla hızlı posta şeklinde gönderimi sağlanacaktır.

Ayrıca 2021 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul toplantısına davet ilanı, www.eku.com.tr adresindeki şirket kurumsal internet sitesinde sayın pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulunmaktadır.

Genel Kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıda düzenlenen vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.
Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine sunar ve katılımlarını rica ederiz.
  
YÖNETİM KURULU

Mehmet DUDAROĞLU        Serpil DUDAROĞLU        Hatice KÜÇÜK
  
EKLER:

 1. 2021 Faaliyet Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının Gündemi
 2. Vekaletname Örneği
 3. 25.04.2022 tarih ve 2022/03 nolu Yönetim Kurulu Kararı’nın Noter onaylı sureti
 4. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi
 5. ATA Uluslararası Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş’ nin 19.04.2022 tarihli ve YMM,523-1858/4107-2022/01-069 sayılı raporu
 6. Bağımsız Denetim Raporu
 7. Faaliyet Raporu
 8. Finansal Tablolar
 9. Faaliyet Raporu
 10. Özel Amaçlı Rapor

 
Ek 1: 2021 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Gündemi

Gündem

   1. Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanağını imza yetkisi tanınması,
   2. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2021 yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
   3. 2021 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
   4. 2021 yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve oylanması,
   5. 2021 yılı faaliyetlerinden Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının oylanması,
   6. 2021 yılına ilişkin karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
   7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye prim gibi haklarının belirlenmesi,
   8. Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. maddelerinde belirtilen işlemler yönünden izin verilmesi,
   9. Bağımsız Denetçinin seçimi (2022 yılı için),
   10. Şirketimiz sermayesinin 30.444.860,16.-TL’den ( otuzmilyon dörtyüzkırkdörtbin sekizyüzaltmış Türk Lirası onaltı Kuruş ) 130.444.860,16-TL’ye (yüzotuzmilyon dörtyüzkırkdörtbin sekizyüzaltmış Türk Lirası onaltı Kuruş) artırılmasına ve bu doğrultuda esas sözleşmenin 6. maddesinin aşağıda yer alan şekli ile değiştirilmesi önerisinin onaya sunulması,
   11. Eski Şekil Yeni Şekil
    Sermaye

    Madde 6

    Şirketin sermayesi, beheri 0,01 Türk Lirası değerinde 3.044.486.016 adet paya ayrılmış, toplam 30.444.860,16 ( otuzmilyon dörtyüzkırkdörtbin sekizyüzaltmış Türk Lirası onaltı Kuruş ) Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı hamiline yazılıdır.

     

     

    Önceki sermaye olan 22.500.000,00.-TL (yirmiikimilyonbeşyüzbin Türk Lirası) tamamen ödendiği, ATA Uluslararası Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’nin 31.05.2021 tarihli ve YMM, 523-1858/3789 – 2021/01 – 108  sayılı raporu ile tespit edilmiştir.

     

    Sermaye artırımının 3.972.430,08-TL (üçmilyon dokuzyüzyetmişikibin dörtyüzotuz Türk Lirası sekiz kuruş) kısmı Şirket’in sermayeye dönüştürülebilir nitelikteki özel fonunda yer alan iç kaynaklarından karşılanmıştır; kalan 3.972.430,08.-TL’lik (üçmilyon dokuzyüzyetmişikibin dörtyüzotuz Türk Lirası sekiz kuruş) kısmı ise nakden taahhüt edilmiştir.

     

    Pay sahiplerine rüçhan haklarını   kullandırmak için yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, pay sahiplerini iştirak taahhüdünde bulunmaya davet edecektir. Rüçhan haklarını yasal süresi içinde kullanmayan pay sahiplerinin katılım hakları Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca yönetim kurulu tarafından diğer pay sahiplerine kullandırılacaktır.

     

    Nakden artırılan sermayenin ¼’ü en geç iştirak taahhüdü için tanınan yasal sürenin bitiminde ödenecektir. Geriye kalan 3/4’ü, sermaye artırımının tescili tarihinden itibaren en geç 1 yıl içerisinde olmak kaydıyla, Yönetim Kurulunca belirlenecek tarihte ödenecektir.

    Sermaye

    Madde 6

    Şirketin sermayesi, beheri 0,01 Türk Lirası değerinde 13.044.486.016 adet paya ayrılmış, toplam 130.444.860,16 ( yüzotuzmilyon dörtyüzkırkdörtbin sekizyüzaltmış Türk Lirası onaltı Kuruş) Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı hamiline yazılıdır.

     

    Önceki sermaye olan 30.444.860,16 TL’nin otuzmilyon dörtyüzkırkdörtbin sekizyüzaltmış Türk Lirası onaltı Kuruş) tamamen ödendiği, ATA Uluslararası Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş ’nin 19.04.2022 tarihli ve YMM,523-1858/4107-2022/01-069 sayılı raporu ile tespit edilmiştir.

     

    ATA Uluslararası Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş’ nin 19.04.2022 tarihli ve YMM,523-1858/4107-2022/01-069 sayılı raporu ile tespit edildiği üzere Şirket’in sermayeye dönüştürülebilir nitelikli fon veya iç kaynağı bulunmamaktadır. Şimdi artırılan 100.000.000.- TL’nin (yüzmilyon Türk Lirası) tamamı nakden taahhüt edilmiştir.

     

    Pay sahiplerine rüçhan haklarını kullandırmak için yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, pay sahiplerini iştirak taahhüdünde bulunmaya davet edecektir. Rüçhan haklarını yasal süresi içinde kullanmayan pay sahiplerinin katılım hakları Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca yönetim kurulu tarafından diğer pay sahiplerine kullandırılacaktır.

     

    Nakden artırılan sermayenin ¼’ü en geç iştirak taahhüdü için tanınan yasal sürenin bitiminde ödenecektir. Geriye kalan ¾’ü sermaye artırımının tescili tarihinden itibaren en geç 2 yıl içerisinde olmak kaydıyla, Yönetim Kurulunca belirlenecek tarihte ödenecektir.

   12. Kapanış

    

    

   Mehmet DUDAROĞLU Serpil DUDAROĞLU Hatice KÜÇÜK

    

    
   Vekaletname Örneğini İndirmek İçin Tıklayınız