23.12.2021 Tarihinde Gerçekleşecek Ertelenen 01.01.2020-31.12.2020 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

EKU FREN VE DÖKÜM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

Gebze Ticaret Sicili Müdürlüğü

Sicil No: 22378

23.12.2021 TARİHİNDE GERÇEKLEŞECEK ERTELENEN 01.01.2020-31.12.2020 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin Yönetim Kurulu’nun 15.11.2021 tarih ve 2021/14 nolu yönetim kurulu kararı ile almış olduğu karara istinaden; 02.11.2021 Salı günü yapılan, ancak Pay Sahibi Sibel Şişman’ın talebi doğrultusunda 01.01.2020-31.12.2020 faaliyet yılı Ertelenen Olağan Genel Kurul toplantısı, 23.12.2021 Perşembe günü saat 10:00, TOSB  Otomotiv Tedarik San. İhtisas Org. San. Bölg. 3. Cad. No: 1 Çayırova/Kocaeli adresinde bulunan TOSB Workinn Hotel’in FU III salonunda, ekteki gündem maddeleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, denetleme raporu ve yönetim kurulu kar dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az 15 gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelenmesine hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurul toplantısının ertelenmesine ilişkin duyuru, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 17.11.2021 tarih ve 10453 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ilişkin Ertelenen Olağan Genel Kurul toplantısına ait davet ilanı, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 23.11.2021 tarihli ve 10457 sayılı nüshasında ve Gebze Gazetesinin 24.11.2021 tarihli sayısında yayımlanmıştır.

Ayrıca 2020 faaliyet yılı Ertelenen Olağan Genel Kurul toplantısına davet ilanı, www.eku.com.tr adresindeki şirket kurumsal internet sitesinde sayın pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulunmaktadır.
Genel Kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıda düzenlenen vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur. 02.11.2021 tarihli 01.01.2020-31.12.2020 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı için verilmiş olan vekaletnameler yeni bir vekil atanmadığı sürece hukuken ertelenen toplantının devamı sayılan 23.12.2021 tarihinde yapılacak 01.01.2020-31.12.2020 faaliyet yılı Ertelenen Olağan Genel Kurul Toplantısı için de geçerlidir.

Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine sunar ve katılımlarını rica ederiz.

YÖNETİM KURULU

Mehmet DUDAROĞLU   Serpil DUDAROĞLU    Hatice KÜÇÜK   Cenk NARTER

 
EKLER:
1. Ertelenen Genel Kurul Toplantısının Gündemi
2. Vekaletname Örneği
3. 15.11.2021 tarih ve 2021/14 nolu Yönetim Kurulu Kararı’nın Noter onaylı sureti
4. 23.11.2021 tarih ve 10457 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
5. 17.11.2021 tarihli Toplantı Ertelenme Duyurusu


Ek 1: 2020 Faaliyet Yılı Ertelenen Olağan Genel Kurul Toplantısının Gündemi
GÜNDEM:

1. Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanağını imza yetkisi tanınması,
2. 2020 yılı faaliyet raporunun okunması, müzakeresi onaylanması konusunda karar alınması,
3. 2020 yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve oylanması,
4. 2020 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
5. 2020 yılı faaliyetlerinden Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının oylanması,
6. 2020 yılına ilişkin karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye prim gibi haklarının belirlenmesi,
8. Yönetim kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. maddelerinde belirtilen işlemler yönünden izin verilmesi,
9. Bağımsız Denetçinin seçimi (2021 yılı için),
10. Kapanış


Vekaletname Örneğini İndirmek İçin Tıklayınız