2018 Yılı Ertelenen Genel Kurul Toplantısına Davet

EKU Fren ve Döküm Sanayi Anonim Şirketi

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil No: 22378

16.12.2019 TARİHİNDE GERÇEKLEŞECEK ERTELENEN 01.01.2018-31.12.2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin Yönetim Kurulunun 14/06/2019 tarih ve 2019/7 nolu yönetim kurulu kararı ile almış olduğu karara istinaden; 14.10.2019 Pazartesi günü yapılan, ancak Pay Sahibi Sibel Şişman vekilinin talebi doğrultusunda oybirliği ile ertelenen 01.01.2018-31.12.2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, şirketimiz yönetim kurulu’nun 15.11.2019 tarih ve 2019 /9 nolu yönetim kurulu kararına istinaden 16.12.2019 Pazartesi günü saat 10:00’da, TOSB Otomotiv Yan San. İhtisas Org. San. Bölg. 3. Cad. No: 1 Çayırova/Kocaeli adresinde bulunan TOSB Workinn Hotel’in GEN salonunda, ekteki gündem maddeleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Yönetim Kurulu’nun kar dağıtım önerisinin de içerisinde bulunduğu Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bilanço, Kar/Zarar Cetvelleri ve 9. Gündem maddesi çerçevesinde önemli miktarda varlık satışı için hazırlatılan değerleme raporu ve özel amaçlı rapor genel kurul toplantısından en az 15 gün önce şirket merkezinin bulunduğu TOSB Otomotiv Yan San. İhtisas Org. San. Bölg. 1. Cad. No: 13 Çayırova/Kocaeli pay sahiplerinin incelenmesine hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurul toplantısının ertelenmesine ilişkin duyuru, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 30.10.2019 tarih ve 9940 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Ayrıca Ertelenen Genel Kurul toplantısına davet ilanı, www.eku.com.tr adresindeki şirket kurumsal internet sitesinde sayın pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulunmaktadır.

Genel Kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıda düzenlenen vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur. 14.10.2019 tarihli 01.01.2018-31.12.2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı için verilmiş olan vekaletnameler yeni bir vekil atanmadığı sürece hukuken ertelenen toplantının devamı sayılan 16.12.2019 tarihinde yapılacak 01.01.2018-31.12.2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı için de geçerlidir.

Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine sunar ve katılımlarını rica ederiz.

YÖNETİM KURULU

Mehmet DUDAROĞLU        Serpil DUDAROĞLU        Hatice KÜÇÜK

 

Ek 1: Ertelenen Genel Kurul Toplantısının Gündemi

 

GÜNDEM:

  1. Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanağını imza yetkisi tanınması,
  2. 01.2018-31.12.2018 hesap dönemi Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
  3. 01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması ve müzakere edilmesi,
  4. 01.2018-31.12.2018 hesap dönemi Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
  5. 01.2018-31.12.2018 hesap dönemi için Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası hakkında karar verilmesi,
  6. 01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ilişkin karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
  7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye prim gibi haklarının belirlenmesi,
  8. 01.2019-31.12.2019 faaliyet dönemi için Bağımsız Denetçi seçimi,
  9. Şirket’in maliki bulunduğu, Kocaeli ili, Gebze ilçesi, Muallimköy 423 ada 1 parselde kayıtlı 13.036,63 m2 yüzölçümlü, 423 ada 2 parselde kayıtlı 3.068,96 m2 yüzölçümlü, 423 ada 3 parselde kayıtlı 3.472,98 m2 yüzölçümlü ve 423 ada 4 parselde kayıtlı 3.824,09 m2 yüzölçümlü arsa niteliğindeki taşınmazların toptan ya da birbirlerinden bağımsız şekilde satışı konusunda onay ve Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,

Kapanış

EK-2 Vekaletname Örneği