07.12.2020 Tarihinde Gerçekleşecek Ertelenen 01.01.2019-31.12.2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

EKU FREN VE DÖKÜM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

Gebze Ticaret Sicili Müdürlüğü

Sicil No: 22378

07.12.2020 Tarihinde Gerçekleşecek Ertelenen 01.01.2019-31.12.2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimizin Yönetim Kurulu’nun 12.11.2020tarih ve 2020/08 nolu yönetim kurulu kararı ile almış olduğu karara istinaden; 20.10.2020 Salı günü yapılan, ancak Pay Sahibi Sibel Şişman’ın talebi doğrultusunda ertelenen 01.01.2019-31.12.2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, 07.12.2020 günü saat 10:00’ da TOSB Otomotiv Yan San. İhtisas Org. San. Bölg. 3. Cad. No: 1 Çayırova/Kocaeli adresinde bulunan TOSB Workinn Hotel’in FU III salonunda, ekteki gündem maddeleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, denetleme raporu ve yönetim kurulu kar dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az 15 gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelenmesine hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurul toplantısının ertelenmesine ilişkin duyuru, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 04.11.2020 tarih ve 10195 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.
01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ilişkin Ertelenen Olağan Genel Kurul toplantısına davet ilanı, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin 17.11.2020 tarih 10204 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Ayrıca Ertelenen Genel Kurul toplantısına davet ilanı, www.eku.com.tr adresindeki şirket kurumsal internet sitesinde sayın pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulunmaktadır.

Genel Kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıda düzenlenen vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur. 20.10.2020 tarihli 01.01.2019-31.12.2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı için verilmiş olan vekaletnameler yeni bir vekil atanmadığı sürece hukuken ertelenen toplantının devamı sayılan 07.12.2020 tarihinde yapılacak 01.01.2019-31.12.2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı için de geçerlidir.

Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine sunar ve katılımlarını rica ederiz.

Not: Vekillerin aşağıdaki örneğe uygun şekilde hazırlanmış vekaletname ile katılmaları şarttır.

YÖNETİM KURULU

Mehmet DUDAROĞLU        Serpil DUDAROĞLU        Hatice KÜÇÜK

EKLER:

 1. Ertelenen Genel Kurul Toplantısının Gündemi
 2. Vekaletnâme Örneği
 3. 12.11.2020 tarih ve 2020/08 nolu Yönetim Kurulu Kararı’nın Noter onaylı sureti
 4. 17.11.2020 tarih ve 10204 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
 5. 04.11.2020 tarihli Toplantı Ertelenme Duyurusu

Ek 1: 2019 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Gündemi

Gündem:

 1. Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı başkanlığına toplantı tutanağını imza yetkisi tanınması,
 2. 2019 yılı faaliyet raporunun okunması, müzakeresi onaylanması konusunda karar alınması,
 3. 2019 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
 4. 2019 yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve oylanması,
 5. 2019 yılı faaliyetlerinden Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının oylanması,
 6. 2019 yılına ilişkin karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
 7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye prim gibi haklarının belirlenmesi,
 8. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle işlem yapma ve rekabet yasaklarına ilişkin kararın alınması,
 9. Bağımsız Denetçinin seçimi (2020 yılı için),
 10. Şirketimiz sermayesinin 22.500.000-TL’den 42.500.000-TL’ye artırılmasına ve bu doğrultuda esas sözleşmenin 6. maddesinin aşağıda yer alan şekli ile değiştirilmesi önerisinin onaya sunulması,
 11. Kapanış

Vekaletname Örneğini İndirmek İçin Tıklayınız